StringArrayRef

(僅適用於函數腳本內)

StringArrayRef語法用來定義函數腳本的參數為字串陣列型態,並且可以從函數內修改呼叫者傳入的字串陣列。

Input: MyStringArray[X](StringArrayRef);

StringArrayRef可以視為StringArray以及StringRef的綜合體。請參考以上兩種語法的說明。