HighestArray -  (系統函數) 價格關係
語法:
計算陣列資料的最大值。
回傳數值=HighestArray(陣列,陣列大小)
傳入二個參數:
- 第一個參數是要計算的陣列。
- 第二個參數是陣列大小。
說明:

範例:

Array: arrA[5](0); // 宣告arrA是一個有5個元素的陣列,初始值都是0


arrA[1] = 0;  arrA[2] = 10; arrA[3] = 20; arrA[4] = 30; arrA[5] = 40;


value1 = HighestArray(arrA,5); //計算陣列arrA的極大值
plot1(value1);                 //繪製陣列arrA的極大值的連線